เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการปฏิบัติการ ไตรมาส 1อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
ประกาศแผนปฏิบัติการ ปี 2562อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ2561อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล (พ.ศ. 2557 - 2561)อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
รายงานยุทธศาสตร์อปท.อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณปี 2561อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก ประจำปี 2562อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
แผนพัฒนาสามปีอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ผลงานปีที่ผ่านมาอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
การตั้งงบประมาณอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
การเบิกจ่ายและรักษาเงินอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 1.00MB