เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
แผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
รายงานการประเมินความเสี่ยงการเกิดทุจริต 2562อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการอบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีอบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
คู่มือการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมอบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตอบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
แผนพัฒนา 4 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานผลการปฏิบัติการ ไตรมาส 1อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ข้อบัญญัติ ปี 2562,ค้างจ่าย)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศแผนปฏิบัติการ ปี 2562อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 1.00MB