เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการรอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก เรื่อง...ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแกอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.วัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ตรวจตลิ่งทรุดอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยแรก ครั้งที่ 1อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
"โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง)" 08/02/2562อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายห้วยภู (ตอน2) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟานอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ด้วยการแพทย์แผนไทยอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟัง องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง) 25/01/62อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทวิน ฟองจางวาง - เนินเซียงแพง (ตอน2) หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปอ อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลงแม่น้ำน่าน ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ของสำนักปลัด อบต.วัดจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค.62)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.29s. 0.75MB