เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์ ได้กําหนดการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นสารเคมีกําจัด

แชร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์ เรื่อง การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
ด้วย พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การ บริหารส่วนตําบล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนําโรคหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่าง ถูกต้องและทันท่วงที่อาจเสียชีวิตได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการเกิดและการแพร่พันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะ นําโรค องค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์ ได้กําหนดการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นสารเคมีกําจัด ยุงในเขตพื้นที่ ดังนี้


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.00s. 0.75MB