เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล

แชร์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล โดยมีนางสุรีรักษ์ ธนูศร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการในครั้งนี้
ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในตำบลวัดจันทร์ เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง และกล้าแสดงความคิดเห็น ความต้องการของชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไป
โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายจากนายนิยม จันทร์เยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย และบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่องกฎหมายน่ารู้ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยนายธีรพงษ์ ฟองจางวาง พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB