เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ1021 ก.พ. 62
โครงการรอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง320 ก.พ. 62
ประกาศที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก420 ก.พ. 62
ลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.วัดจันทร์813 ก.พ. 62
ตรวจตลิ่งทรุด712 ก.พ. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยแรก ครั้งที่ 1811 ก.พ. 62
"โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง)" 08/02/2562118 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)185 ก.พ. 62
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562155 ก.พ. 62
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)151 ก.พ. 62
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ด้วยการแพทย์แผนไทย2631 ม.ค. 62
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟัง องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1729 ม.ค. 62
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 25621729 ม.ค. 62
โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง) 25/01/621925 ม.ค. 62
อบต.วัดจันทร์เราก็มี "ผักไฮโดรโปนิกส์" นะจ๊ะ2923 ม.ค. 62
ก้าวสู่ฉบับที่ 7 "ข่าวสารเพื่อประชาชน" ประจำเดือนธันวาคม 2561244 ธ.ค. 61
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.50MB