เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์116 ส.ค. 62
กิจกรรมขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง214 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ 313 ส.ค. 62
ประชาคมโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมน้ำน่าน หมู่7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 59 ส.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์39 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์48 ส.ค. 62
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันพัฒนาสถานที่ภายในและรอบๆองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์38 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม(ครั้งที่๑)องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์48 ส.ค. 62
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์46 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ65 ส.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์32 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 256241 ส.ค. 62
ขอเชิญรับฟังรายการ “มหาดไทยชวนรู้”530 ก.ค. 62
สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ สภาสังคมเคราะห์ฯ๗๖จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์825 ก.ค. 62
จัดเสวนาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว1224 ก.ค. 62
ไฟไหม้ป่าหญ้าริมทาง บริเวณอู่วีระการช่าง1119 ก.ค. 62
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา2515 ก.ค. 62
ชาวอบต.วัดจันทร์พร้อมใจแห่เทียนพรรษา ณ วัดหลวงพ่อโต เนื่องในวันเข้าพรรษา1312 ก.ค. 62
ฝึกอบรมเสริมความแข็งแกร่งภาคปฎิบัติระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง พนักงานดับเพลิง รุ่นที่4/2562 รุ่นที่ 82 วปภ วิทยเขตพิษณุโลก1711 ก.ค. 62
ประชุมปัญหาผู้ใช้น้ำ ม.4 และ ม.2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก2110 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB