เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์116 ส.ค. 62
กิจกรรมขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง114 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ 213 ส.ค. 62
ประชาคมโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมน้ำน่าน หมู่7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 49 ส.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์39 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์38 ส.ค. 62
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันพัฒนาสถานที่ภายในและรอบๆองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์28 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม(ครั้งที่๑)องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์38 ส.ค. 62
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์36 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒75 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล45 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ65 ส.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์32 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 256231 ส.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒331 ก.ค. 62
ขอเชิญรับฟังรายการ “มหาดไทยชวนรู้”530 ก.ค. 62
สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ สภาสังคมเคราะห์ฯ๗๖จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์825 ก.ค. 62
จัดเสวนาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว1224 ก.ค. 62
ประชุมคณะทำงาน ร่างข้อบัญญัติเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย1219 ก.ค. 62
ไฟไหม้ป่าหญ้าริมทาง บริเวณอู่วีระการช่าง1119 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.00MB