เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา215 ก.ค. 62
ชาวอบต.วัดจันทร์พร้อมใจแห่เทียนพรรษา ณ วัดหลวงพ่อโต เนื่องในวันเข้าพรรษา312 ก.ค. 62
ฝึกอบรมเสริมความแข็งแกร่งภาคปฎิบัติระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง พนักงานดับเพลิง รุ่นที่4/2562 รุ่นที่ 82 วปภ วิทยเขตพิษณุโลก411 ก.ค. 62
ประชุมปัญหาผู้ใช้น้ำ ม.4 และ ม.2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก810 ก.ค. 62
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเข้าสำรวจขอรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคม หมู่4 ตำบลวัดจันทร์410 ก.ค. 62
นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านพังและบ้านผู้ป่วย ม.4 ตำบลวัดจันทร์510 ก.ค. 62
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA )ประจำปี ๒๕๖๒89 ก.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์ ได้กําหนดการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นสารเคมีกําจัด79 ก.ค. 62
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประจำปี 2561/256288 ก.ค. 62
หน้าฝนระดับน้ำเปลี่ยนขอบบ่อลื่น เสี่ยงเด็กจมน้ำ78 ก.ค. 62
ประชุมประธานตำบล 19 ตำบล78 ก.ค. 62
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมน้ำน่าน หมู่7 ตำบลวัดจันทร์45 ก.ค. 62
เตือน ฝนตกหนักจากพายุโซนร้อน ”มูน” (Mun) ภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก74 ก.ค. 62
ฝนมาแนะระวังปอมบวมในผู้สูงวัยและเด็ก53 ก.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์ กิจกรรม “เรียนรู้ดูงานโครงการพระราชดิริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสตรีตำบลวัดจันทร์”142 ก.ค. 62
โครงการช่วยเหลือบ้านผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ 52 ก.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 25327 พ.ค. 62
เพลิงไหม้ป่าหญ้า บริเวณด้านหลังร้านขนมจีนก้ามปู4713 พ.ค. 62
ร่วมการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 3813 พ.ค. 62
"เยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด" ประจำปี 25623910 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB