เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ 23 – 24 กันยายน นี้ ปรับปรุงระบบเปลี่ยนทรายกรองเวลา 08.30 น. - 16.00 น. หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8120 ก.ย. 62
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ พัฒนาภูมิทัศน์ตัดหญ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์119 ก.ย. 62
โครงการสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ของลูกเสือสำรองและมอบใบประกาศ คณะลูกสือแห่งชาติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 219 ก.ย. 62
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาลพิษณุโลก418 ก.ย. 62
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลก มอบถุงสิ่งของพระราชทาน และเงินช่วยเหลือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ในตำบลวัดจันทร์ หมู่ 4317 ก.ย. 62
แก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ลงพื้นที่หมู่บ้านกฤษสิริ ติดตามการปรับปรุงท่อระบายน้ำหมู่บ้านกฤษสิริ หมู่ที่ ๔416 ก.ย. 62
ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และภายนอก เริ่มพัฒนาภูมิทัศน์ ตัดหญ้าข้างทางที่กีดขวางทางจราจรในเขตหมู่ 7413 ก.ย. 62
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ลงพื้นที่หมู่บ้านกฤษสิริ ตรวจสอบข้อเท็จจริงประชาชนหมู่บ้านกฤษสิริ 813 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ด้วยความปราณาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์312 ก.ย. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้511 ก.ย. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วันที่10 กันยายน 2562611 ก.ย. 62
ประชุมมอบนโยบายพร้อมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์96 ก.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมงาน“Thailand Banana World & OTOP Indo-China Expo 2019”1427 ส.ค. 62
กิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน1326 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1523 ส.ค. 62
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดมอบเงินและสิ่งของไปบริจาคให้กับผู้ประสบอัคคีภัย 1723 ส.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์2022 ส.ค. 62
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานมอบเงินและสิ่งของไปบริจาคให้กับคนถูกไฟไหม้บ้าน หมู่ที่๔1422 ส.ค. 62
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.วัดจันทร์ ครั้งที่๒/๒๕๖๒ 1522 ส.ค. 62
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่21519 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB