เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายอำนวย ตาวงศ์

  ปลัดอบต.วัดจันทร์สำนักปลัด

 • นางบุษกร นาคคล้าย

  หัวหน้าสำนักงานปลัด

 • นางสุรีรักษ์ ธนูศร

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางสาวอริยา สพานแก้ว

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • นางญาณศิริ คงสกุล

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายชฎพรหม ภักดีณรงค์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 • นางณัฐสุดา เถื่อนชื่น

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางเสาวนีย์ สายช่อฟ้า

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางดวงพร มีพยุง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวพิชญาภา เจียมแท้

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นายคมกรีช มะสาลี

  พนักงานดับเพลิง

 • นายโชคชัย อยู่ดี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายบุญเริด นวลทิม

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสุรพล จั่นตอง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมพร ทองมา

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

กองคลัง

 • นางเมตตา จันทร์หอม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวทัศนันท์ รินศิริธนนพ

  หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 • นางสาวนันทนา พันทรัพย์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางสาวทิพย์ธิรา คุ้มคง

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นายธนะวรรธน์ โพธิ์อริยกุล

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางภคมน อชิรประภัทร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวธนพร แสงปัญญา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางพฤษณี จีนใจตรง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายเจษฎากร โทจำปา

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายกฤษณะ มะลิดิน

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายวุติวงศ์ อนันตาภรณ์

  วิศวกรโยธาชำนาญการ

 • นายศิวะพร โรหิตะชาติ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายเสถียร ศรีประมวล

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 • นางธันย์นรีย์ แพรม้วน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายธีรศักดิ์ แซ่ลิ้ม

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นายสมพงษ์ สิงหเดช

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมศักดิ์ ด้วงทอง

  พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์

 • นายสมหมาย แสนบุญเรือง

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายมานิตย์ มีชาวนา

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายมานะชัย มีชาวนา

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายอานนท์ เนียมสลุด

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

กองการศึกษาฯ

 • -

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นายวุฒิพล ช้างเผือก

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

 • นางสาววรนุช โลนา

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางนามัย จิตรสมัคร

  ครู คศ.๑

 • นางวชิราภรณ์ จันทร์บรรจง

  ครู คศ.๑

 • นางสาวกมนต์ชณัฐษ์ พัฒนามงคล

  ครู คศ.๑

 • นางสาวมณีรัตน์ นุชสวาสดิ์

  ครู คศ.๑

 • นางสาวเบญจา สิงห์โต

  ครูผู้ช่วย

 • นางสาวปิยธิดา แจ่มเมือง

  ครู คศ.๑

 • นายวุฒิพันธุ์ ตนาวรรณ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางสาวพรพิมล สีแว่น

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

 • นางสาวสุนิษา ช้างสีทอง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

 • นายสุวิภาค คงสกุล

  คนงานทั่วไป

 • นายสุเทพ จันแก้ว

  ภารโรง

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวรุ้งลาวัณย์ แสงรัตน์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 • พ.จ.อ.ไพฑูรย์ มีมาก

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

 • นางปุณณภา ขยันกิจ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

 • นางเกณิกา โนรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

 • นายกองทรัพย์ แก้วอู๋

  พนักงานประจำรถขยะ

 • นายปิยะ แก้ววิเชียร

  พนักงานประจำรถขยะ

 • นายสมพร สร้อยเพชร

  พนักงานประจำรถขยะ

 • นายอิสรา สมงาม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายจีรศักดิ์ พิมพิจารณ์

  พนักงานประจำรถขยะ

 • นายนิติพัฒน์ เสือคง

  พนักงานประจำรถขยะ

1.66s. 1.50MB