เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563122
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ122
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ฯ121
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต118
ข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562117
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)112
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563)19
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562110
แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปี 2561-256319
แผนพัฒนา 4 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์136
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562126
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561117
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ข้อบัญญัติ ปี 2562,ค้างจ่าย)117
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562)116
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ข้อบัญญัติ ปี 2562,ค้างจ่าย)118
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562)118

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB