เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563135
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ133
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ฯ134
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต127
ข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562127
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)117
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563)126
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562116
แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปี 2561-2563113
แผนพัฒนา 4 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์145
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562134
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561122
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ข้อบัญญัติ ปี 2562,ค้างจ่าย)123
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562)123
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ข้อบัญญัติ ปี 2562,ค้างจ่าย)123
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562)124

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB