เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลงแม่น้ำน่าน ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก1321 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1419 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ของกองช่าง1719 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด กิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 25621414 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน จำนวน 20 ชุด 1213 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของกองการศึกษาฯ อบต.วัดจันทร์813 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถกระเช้าไฟฟ้า 81-5457 พิษณุโลก) ของกองช่าง อบต.วัดจันทร์812 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ของกองช่าง อบต.วัดจันทร์811 มี.ค. 62
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนน คสล.ซอยเดโชชัย หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1911 มี.ค. 62
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการยกระดับถนน คสล.ซอยเดโชชัย หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)177 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลงแม่น้ำน่าน ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก227 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลงแม่น้ำน่าน ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก295 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง ของสำนักปลัด84 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ (รถดับเพลิง บร 5750 พล.) ของสำนักปลัด อบต.วัดจันทร์828 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ของ ศพด. อบต.วัดจันทร์ (เพิ่มเติม)827 ก.พ. 62
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของกองคลัง อบต.วัดจันทร์821 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งฯ ของสำนักปลัด อบต.วัดจันทร์915 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง196 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง104 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง101 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
1.29s. 1.00MB