เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ121
01 โครงสร้าง125
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง423
05 ข้อมูลการติดต่อ126
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน122
03 อำนาจหน้าที่120
02 ข้อมูลผู้บริหาร126
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน290
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน1144
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต168
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี258
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน220
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี136
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอง 6 เดือน132
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร133
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม361
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ345
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณณประจำปี127
017 E-service015
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ222

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB