เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ143
01 โครงสร้าง142
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง441
05 ข้อมูลการติดต่อ145
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน139
03 อำนาจหน้าที่134
02 ข้อมูลผู้บริหาร143
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน2131
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน1234
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต1153
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2109
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน243
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี158
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอง 6 เดือน152
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร153
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม3118
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ3130
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณณประจำปี144
017 E-service037
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ251

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB