เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก,อบต.วัดจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ตำบลวัดจันทร์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
65000

โทรศัพท์ 055-335-001
ประชาสัมพันธ์ ต่อ 101
สำนักปลัด ต่อ 102
กองคลัง ต่อ 103
กองช่าง ต่อ 104
นายก ต่อ 105
ผอ.กองการศึกษา ต่อ 106
ปลัด อบต. ต่อ 107
เบอร์แฟ็กซ์ ต่อ 108
กองการศึกษา ต่อ 109
งานป้องกัน ต่อ 110
กองสาธารณสุขฯ ต่อ 111

0.01s. 0.50MB