นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 212 คน

เยี่ยมชม 78,552 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 83 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
9 เม.ย. 64ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๑๔๐ พิษณุโลก) ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างเหมาแรงงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64ซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดบาร์ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างโครงการยกระดับถนนหินคลุก ซอยสิรินาถ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้งจราจร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างจ้างเหมาจัดทำแหล่งเรียนรู้ตามโครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้สำคัญในท้องถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชและพืชผลทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อร้างถนน คสล.ซอยอยู่เจริญ 5 แยกซ้ายมือ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64จ้างจ้างเหมาจัดทำแหล่งเรียนรู้ตามโครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้สำคัญในท้องถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชและพืชผลทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
23 มี.ค. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการหนูน้อยดูแลสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 มี.ค. 64ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๓ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64จ้างโครงการยกระดับถนนหินคลุก ซอยสิรินาถ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
19 มี.ค. 64ซื้อถังขยะ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
18 มี.ค. 64ซื้อถังขยะ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 มี.ค. 64ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๑๔๐ พิษณุโลก) ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 มี.ค. 64จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 มี.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 มี.ค. 64จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนกลาง บพ-๕๘๗๘ พิษณุโลก) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 มี.ค. 64จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๗๗๒ พิษณุโลก) ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.92-002 สายทุ่งทะเลแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านดอน ตำบลวัดจันทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เปลี่ยนภาษา