นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 6,526 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
13 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์โรงเรียนอนุบาล อบต.วัดจันทร์
11 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมกราคม 2564
7 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ ตรวจ ร้านอาหาร ในตำบลวัดจันทร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
6 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ ตรวจ ตลาดนัด ในตำบลวัดจันทร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
5 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกตงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563)
5 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลนการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
5 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ ตรวจ โรงแรม ในตำบลวัดจันทร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
5 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกอบต.ปากโทก เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ
5 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
4 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ
29 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (วันปีใหม่ 2564)
29 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖3
29 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง “เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564”
28 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกวันคนพิการสากล ประจำปี 2563
25 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์กิจกรรมคริสต์มาสเดย์
25 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ปรับภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์บริเวณถนนวังจันทร์
24 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกการประชุมคณะทำงานในการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
24 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์วันคริสต์มาส
24 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดกิจกรรมณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออก ปีงบประมาณ2564
23 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัวในชุมชน ระยะสั้น 10 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "หลักสูตรเย็บกระเป๋าผ้า"
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 200 รายการ
เปลี่ยนภาษา