นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 254 คน

เยี่ยมชม 78,361 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนเมษายน 2564
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกเปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลปากโทก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ตาราง รณรงค์พ่นยุุง เดือน เมษายน 2564
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแกการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลนการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ โครงการกำจัดขยะระดับครัวเรือนสู่บ้านน่าอยู่ เดินรณรงค์การคัดแยกขยะ (ครั้งที่ 2)
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ประชุมเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2564
1 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกรายงานผลการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ 1/2564
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกรายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกเจตจำนงของผู้บริหาร ปี 64
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกแผนป้องกันการทุจริต64
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกแผนดำเนินงานประจำปี64
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
30 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลนประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
29 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแกเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์
25 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การชำระภาษีให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายภาษีของ อบต.วัดจันทร์
25 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี่ 2564
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 200 รายการ
เปลี่ยนภาษา