เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2561-2565อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
คู่มือปฎิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์,และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน,ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB