เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนดำเนินงานประจำปี63อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองช่างอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี กองช่างอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่นอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประมวลจริยธรรมบริหารอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประมวลจริยธรรมข้าราชการอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองช่างอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (กองการศึกษา)อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกองช่างอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB