เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโควิด 19อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ตู้แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองค้า - สถานีสูบน้ำ (ตอน 2) หมู่ที่ 3 บ้านน้อยอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายซอยข้างบ้านนางประกาย ทองดี หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปออบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายซอยทางเข้าโรงหม่อนไหม หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปออบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
พิธีปล่อยขบวนรถถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดพิษณุโลก อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ตรวจเยี่ยมตลาดนัดวัดจันทร์ อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปี 2563 เดือนเมษายน 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแก่งขอน (ตอน 2) หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาป่าคา - นาดง (เชื่อมต่อตำบลป่าแดง) หมู่ที่ 3 บ้านน้อยอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายนาโคก - ห้วยเตย หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายวังควาย - ฝายท่าสะแก 2 หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายแก่งทราย - ปากโป่ง หมู่ที่ 3 บ้านน้อยอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายร้องยาดน้ำ - แก่งท่าเรือ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาวอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
มอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 16 ณ วัดไผ่ค่อม หมู่ที่ 1 ตำบลปากโทกอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อำนวยความสะดวกประชาชนเปิดศูนย์บริการลงทะเบียนเยียวยาตามมาตรการเยียวยา5,000 บาท (3เดือน) อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.75MB