เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมที่ 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภ้ยมะเร็จเต้านมอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
พิธีมอบบ้าน ตามโครงการ บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อผู้ยากไร้เมืองสองแคว “ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลก อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลวัดจันทร์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
กิจกรรม "ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น" ครั้งที่ 57 เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ในเขตตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้าอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
โครงการก่อสร้างถังประปาหอสูงขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 8 บ้านกกม่วงอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
วีธีเอาตัวรอดจากอุทกภัยอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ไหว้พระ รับศีล ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 เริ่ม อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ดับไฟไหม้ป่าหญ้าอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ สมัยวิสามัญประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การประชุมคณะทำงานในการพิจรณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการในการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.วัดจันทร์ครั้งที่ 2/2562 อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประชุมคณะอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
อบต.ปากโทก ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.75MB