เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

แชร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุทิน เจริญสังข์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สู่ชุมชน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่ม องค์กร เข้าร่วมรับฟังโครงการในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้ร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พร้อมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการดำเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลวัดจันทร์ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามกรอบแผนการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริฯ และเพื่อดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลวัดจันทร์” เป็นไปตามแผนแม่บท อพ.สธ. และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของตำบลวัดจันทร์ ต่อไป


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB