เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม(ครั้งที่๑)องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

แชร์

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม(ครั้งที่๑)เพื่อเป็นการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓และการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ของกองช่าง เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบรหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และดำเนินการด้วยความเรียบร้อย


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB