เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์

แชร์

ด้วย อําเภอเมืองพิษณุโลก ได้รับแจ้งจากจังหวัดพิษณุโลกว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ไดประกาศเริ่มฤดูฝนมาตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา กรมชลประทาน มีแผนการจัดสรรน้ํา ลุ่มน้ําเจ้าพระยาฤดูฝนปี ๒๕๖๒ โดยแผนการระบายน้ําจากเขื่อนทั้ง ๔ แห่ง จํานวนทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล จํานวน ๑,๖๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิต์ จํานวน ๒,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จํานวน ๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสัก ชลสิทธิ์ จํานวน ๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ําต่างๆ แล้วนั้น

สําหรับในฤดูฝนปี ๒๕๖๒ ภาคเกษตรกรจะใช้น้ําฝนเป็นหลัก และใชน้ําจากเขื่อนเสริม กรณีที่ฝนทิ้งช่วง เนื่องจากปริมาณน้ําฝนมีจํากัด เพราะส่วนใหญ่จะใช้น้ําในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ซึ่งจากข้อมูลสถานการณ์น้ําทั้ง ๔ เขื่อนหลักลุ่มน้ําเจ้าพระยา ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เขื่อนภูมิพล มีปริมาณเก็บกัก ๔,๔๔๖.๓๗ ล้านลูกบาศก์เมตร (๓๐.๓๗9%) ปริมาณน้ําใช้การได้ ๗๔๓.๓๗ ล้านลูกบาศก์เมตร (๗.๓๒%) ประมาณน้ําไหลลงอ่าง 0.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒๕.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิต์ มีปริมาณเก็บกัก ๓,๒๘๗.๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร (๓๔.๕๗%) ปริมาณน้ํา ใช้การได้ ๔๓๗.๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร (๖.๕๗%) ประมาณน้ําไหลลงอ่าง ๒,๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒๐.๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน มีปริมาณน้ําเก็บกัก ๑๓๑.๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร (๑๔.๐๐%) มีปริมาณน้ําใช้การได้ ๘๘.๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร (๕.๘๐%) ปริมาณน้ําไหล ลงอ่าง 0.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ํา ๒.๑๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ํา เก็บกัก ๔๓.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (๔.๔๕%) ปริมาณน้ําใช้การได้ ๔๑.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (๔.๒๘%) ปริมาณน้ําไหลลงอ่าง 0.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๐.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร รวม ๔ เขื่อนหลัก มีปริมาณน้ําเก็บกัก ๘,๐๐๘.๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําใช้การได้ ๑,๓๑๓.๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม - วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรมชลประทานได้จัดสรรน้ําแล้ว ๓,๖๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (๘๓%)


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB