เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

แชร์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ เรียน นายกเทศมนตรีตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ทุกแห่ง สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๗.๕/ว ๔๓๙๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ด้วยอําเภอเมืองพิษณุโลกได้รับการประสานจากจังหวัดว่า กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขยายโอกาสในการพัฒนา ศักยภาพด้านวิชาการและการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการ บริหารการปกครองท้องที่ ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๔ ๘๒๗๙ และ ๐๒๕๐๓ ๔๐๑๑ หรือ www.mouproject.stou.ac.th 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB