เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

แชร์

วันที่ 11 กันยายน 2562 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ หลักสูตร จัดทำ“การทําแคบหมู หมูกระจก และน้ำพริกเพื่อการจำหน่าย”ได้อบรมเป็นวันที่2 เพื่อเพิ่มศักยภาพเกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว เสริมอาชีพหลักของชุมชน ซึ่งผลผลิตของกลุ่ม สามารถ สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ชุมชน นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีกลุ่มมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ หลักสูตร จัดวันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB