เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต วัดจันทร์ ครั้งที่๓/๒๕๖๒

แชร์

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒  นายสุทิน เจริญสังข์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.วัดจันทร์ครั้งที่ ๓ / 2562 แจ้งเรื่องคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่ม ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดําเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือ ประชาชนในพื้นที่ ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
0.01s. 0.50MB