เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ให้ท่านมาแสดงตน

แชร์

ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ให้ท่านมาแสดงตน การดํารงชีวิตอยู่เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลในการจ่ายเงินเบี้ยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันเวลา ราชการ ณ ห้องสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์ ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
เอกสารประกอบการแสดงการดํารงชีวิตอยู่ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑. ให้นําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง ไปแสดง ๒. ประจําตัวประชาชนและหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ๓. ใบมอบอํานาจพร้อมเอกสารแนบท้าย ในกรณี โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในนามผู้รับมอบอํานาจ (เอกสารแนบมาพร้อมนี้) ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
๑. ให้นําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง ไปแสดง ๒. บัตรคนพิการและหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ๓. ใบมอบอํานาจพร้อมเอกสารแนบท้าย ในกรณี โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ผู้รับมอบอํานาจ (เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
ติดต่อสอบถาม สํานักปลัดฯ /งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๓ ๕๐๐๑ ต่อ ๑๐๒ โทรสาร ๐ ๕๕๓๓ ๕๐๐๑ ต่อ ๑๐๘


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.01s. 0.50MB