เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑

แชร์

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562๒๔ กันยายน ๒๕๖๒องค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์  เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ เพื่อ 1.การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕6๒ ของสํานักปลัดฯ กองการศึกษา กองช่าง กองคลังและ กองสาธารณสุข ๒ การพิจารณาอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒ เพื่อเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ซึ่งการดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๔


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB