เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

แชร์

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ข้อ 10 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีให้ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ยื่นแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนรับเบี้ยยังชีพอยู่


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.02s. 0.75MB