เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการ กําจัดขยะระดับครัวเรือนสู่ บ้านน่าอยู่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แชร์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายนิรันดร์  คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ กําจัดขยะระดับครัวเรือนสู่ บ้านน่าอยู่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวรุ้งลาวัลย์ แสงรัตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ กล่าวรายงาน และ นายสุทิน  เจริญสังข์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ , นายอำนวย  ตาวงค์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ พร้อม ผู้นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น  ร่วมเข้าอบรมโครงการ  ซึ่งสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาขยะ ในตําบลวัดจันทร์  มีแนวโน้มที่จะมี ปริมาณเพิ่มมากขึ้น อาจ ส่งผลกระทบและเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต  กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําโครงการ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่องการคัด แยกขยะ ตามหลัก ๓ Rs เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการคัดแยกขยะของตนเอง และ ให้ชุมชนร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่อง ขยะ ที่อาจเกิดขึ้นในตําบลวัดจันทร์  โดย นายอนันต์ ด้วงบ้านยาง วิชาการสาธารณสุขชํานาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯดังกล่าว


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB