เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แชร์

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ ๘ มกราคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสุขภาพโดยได้รับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพและสามารถดูและตนเองได้ทั้งร่างกายและจิตใจ ครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ได้ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยทั่วไปพร้อมสำรวจจัดทำข้อมูลพื้นฐานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยมีนางเมตตา จันทร์หอม ผอ.กองคลัง , นายธนวรรธน์  โพธิ์อริยกุล จพง.ธุรการชำนาญงาน และตอบข้อสงสัยให้กับประชาชน  โดยช่วงบ่าย  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในหมู่ที่ 2 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 เบี้ยยังชีพคนชรา หรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงินช่วยเหลือที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามเกษียณในแต่ละเดือน โดยในทุก ๆ ปี จะมีการเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ ๆ ที่มีสิทธิ เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับเงินในส่วนนี้ โดยการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องไปลงทะเบียนใหม่ทุกปี ลงเพียงครั้งเดียวก็ได้รับสิทธิไปตลอด เว้นแต่กรณีที่ผู้สูงอายุย้ายที่อยู่ หรืออาจมีปัญหารายชื่อตกหล่น ถึงค่อยไปทำการยืนยันสิทธิแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB