เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ,คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แชร์

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ,คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

1.ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง

ไม่ต้องมาแสดงตนเพื่อยืนยันบัญชี

2.ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่รับเบี้ยยังชีพโดยมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเงินแทนต้องมาดำเนินการ

มอบอำนาจใหม่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

สอบถามเพิ่มเติมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ

โทร 055-335001 ต่อ 102


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB