เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แชร์

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในหมู่ที่ 2 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553เบี้ยยังชีพคนชรา หรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงินช่วยเหลือที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามเกษียณในแต่ละเดือน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB