เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

แชร์

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 น โดยมีผู้บริหาร,ข้าราชการ,พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ได้เห็นความสำคัญของสุขภาพบุคลากร มุ่งเน้นให้บุคลากรได้มีการระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วย และเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร โดยมุ่งหวังให้เกิดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ตามโปรแกรมตรวจสุขภาพจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้มีสุขภาพที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีต่อไป จึงกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรทุกคน และติดตามดูแลสุขภาพ โดยเน้นการดูแลสุขภาพตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องเพื่อการมีสุขภาพดีมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนต่อไป


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB