เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมสภาท้องถิ่นสมัยแรก421 ก.พ. 63
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริการส่วนตำบลวัดจันทร์ได้ทำการเปลี่ยนท่อและเปลี่ยนอุปกรณ์ประปา ตรงถนนหนองฝา หมู่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงขออภัยในความไม่สะดวก2718 ก.พ. 63
องค์การบริการส่วนตำบลวัดจันทร์เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 4818 ก.พ. 63
การประชุมคณะกรรมการตำบลวัดจันทร์718 ก.พ. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2563215 ก.พ. 63
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ 115 ก.พ. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์พร้อมสำนักงานชลประทานที่ 3 พิษณุโลกร่วมป้องกันเฝ้าระวังฝุ่นร้าย PM2.5 ภัยฝุ่นที่ส่งผลร้าย2030 ม.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกได้ตรวจสอบหลักฐานแนวเขต2423 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632122 ม.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร2317 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรโดยลดใช้สารเคมี กิจกรรม “เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สุขภาพดี สินค้าเป็นมาตรฐาน”4015 ม.ค. 63
โครงการผู้สูงอายุชมรมบ้านดอนสุขภาพดี ปี 2563 กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์”3913 ม.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์2710 ม.ค. 63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563739 ม.ค. 63
ติดตามโครงการ เรื่องการคัดแยกขยะ329 ม.ค. 63
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ198 ม.ค. 63
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2926 ธ.ค. 62
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่(ระดับปฐมวัย)4526 ธ.ค. 62
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๓3525 ธ.ค. 62
เกษตรกรรมพร้อมศึกษาแนวพระราชดำริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3125 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB