เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมที่ 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภ้ยมะเร็จเต้านม230 ก.ค. 63
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลวัดจันทร์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ524 ก.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก623 ก.ค. 63
งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 เริ่ม 520 ก.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ สมัยวิสามัญประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 11216 ก.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.วัดจันทร์ครั้งที่ 2/2562 515 ก.ค. 63
โครงการผู้สูงอายุชมรมบ้านดอนสุขภาพดี ปี 256389 ก.ค. 63
นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ มอบข้าวสารและน้ำดื่ม ให้กับค่ายมวย ศ.ศักดิ์สยาม91 ก.ค. 63
ต้อนรับ นางเสาวลักษณ์ อินทุยศ หัวหน้าสำนักปลัดฯอบต.วัดจันทร์131 ก.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์1230 มิ.ย. 63
แจกข้าวกล่องและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตำบลวัดจันทร์ ตามโครงการ “กรมธนารักษ์” สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ 930 มิ.ย. 63
พ่นยากำจัดยุงในอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1324 มิ.ย. 63
ประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์1623 มิ.ย. 63
เข้าร่วมการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 228 มิ.ย. 63
เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้164 มิ.ย. 63
ต้อนรับ นายประทิน กระสันต์ ปลัดอบต.วัดจันทร์431 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ดำเนินการตรวจสอบระบบเสียงตามสาย2028 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจรถมืองสอง1927 พ.ค. 63
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโควิด 1919622 พ.ค. 63
ตู้แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์2515 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB