เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกได้ตรวจสอบหลักฐานแนวเขต723 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563722 ม.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร1117 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรโดยลดใช้สารเคมี กิจกรรม “เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สุขภาพดี สินค้าเป็นมาตรฐาน”1715 ม.ค. 63
โครงการผู้สูงอายุชมรมบ้านดอนสุขภาพดี ปี 2563 กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์”1713 ม.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์1610 ม.ค. 63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563479 ม.ค. 63
ติดตามโครงการ เรื่องการคัดแยกขยะ169 ม.ค. 63
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ118 ม.ค. 63
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่1926 ธ.ค. 62
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่(ระดับปฐมวัย)2226 ธ.ค. 62
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๓2625 ธ.ค. 62
เกษตรกรรมพร้อมศึกษาแนวพระราชดำริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2325 ธ.ค. 62
การตรวจสอบน้ำประปา ซ.บรมไตรโลกนาถ ๓๙ 1525 ธ.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกเข้าพื้นที่แก้ปัญหาในเขตตำบลวัดจันทร์1925 ธ.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ดำเนินการ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยทั่วไปพร้อมสำรวจจัดทำข้อมูลพื้นฐานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 2619 ธ.ค. 62
กิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคม2018 ธ.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวันจันทร์ โดย นายอำนวย ตาวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมชมการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 25622913 ธ.ค. 62
ติดตามโครงการคัดแยกขยะ ตำบลวัดจันทร์ หมู่มี่ 2 และหมู่ที่41913 ธ.ค. 62
องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ649 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB