เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563210 ส.ค. 63
นายก อบต.วัดจันทร์ประชุมมอบนโยบายร่วมพัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์47 ส.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ พัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์บริเวณถนนประชาอุทิศ 76 ส.ค. 63
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมที่ 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภ้ยมะเร็จเต้านม530 ก.ค. 63
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลวัดจันทร์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ824 ก.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก823 ก.ค. 63
งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 เริ่ม 920 ก.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ สมัยวิสามัญประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 11716 ก.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.วัดจันทร์ครั้งที่ 2/2562 915 ก.ค. 63
โครงการผู้สูงอายุชมรมบ้านดอนสุขภาพดี ปี 2563119 ก.ค. 63
นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ มอบข้าวสารและน้ำดื่ม ให้กับค่ายมวย ศ.ศักดิ์สยาม121 ก.ค. 63
ต้อนรับ นางเสาวลักษณ์ อินทุยศ หัวหน้าสำนักปลัดฯอบต.วัดจันทร์161 ก.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์1630 มิ.ย. 63
แจกข้าวกล่องและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตำบลวัดจันทร์ ตามโครงการ “กรมธนารักษ์” สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ 1230 มิ.ย. 63
พ่นยากำจัดยุงในอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1524 มิ.ย. 63
ประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์1923 มิ.ย. 63
เข้าร่วมการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 258 มิ.ย. 63
เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้194 มิ.ย. 63
ต้อนรับ นายประทิน กระสันต์ ปลัดอบต.วัดจันทร์451 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ดำเนินการตรวจสอบระบบเสียงตามสาย2228 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB