เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ครั้งที่ 1/2564512 ต.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ พัฒนาภูมิทัศน์ตำบลวัดจันทร์59 ต.ค. 63
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ49 ต.ค. 63
รองนายกพร้อมเลขานุการและนักพัฒนาชุมชน อบต.วัดจันทร์มอบแพมเพิส(ผ้าอ้อมสำเสร็จรูป)แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลวัดจันทร์59 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์2230 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633830 ก.ย. 63
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลวัดจันทร์2124 ก.ย. 63
บ้านเจ้าจัน จันทร์เจ้า @ บ้านวัดจันทร์1424 ก.ย. 63
โครงการยิ้มใส ไหว้สวย724 ก.ย. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 210822 ก.ย. 63
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2316 ก.ย. 63
เรื่องประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดกจันทร์642 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ,คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม451 ก.ย. 63
ขยายเวลาการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4028 ส.ค. 63
โครงการอาสาพัฒนาโรงเรียน2628 ส.ค. 63
ประกาศเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.25635227 ส.ค. 63
กิจกรรมไหว้ครู1427 ส.ค. 63
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี2327 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การชำระภาษีให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายภาษี2026 ส.ค. 63
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 / 25631425 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB