เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
มูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรม นำสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้นายบุญทิ้ง มีพยุง3527 ก.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ 3527 ก.ย. 62
ประชุมมอบนโยบายพร้อมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ประจำสัปดาห์2827 ก.ย. 62
นายอำเภอเมืองพิษณุโลกปั่นจักรยานลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านตำบลวัดจันทร์พร้อมมอบของช่วยเหลือผู้ป่วยตำบลวัดจันทร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ3326 ก.ย. 62
ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ให้ท่านมาแสดงตน 3825 ก.ย. 62
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต วัดจันทร์ ครั้งที่๓/๒๕๖๒ 3624 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ 23 – 24 กันยายน นี้ ปรับปรุงระบบเปลี่ยนทรายกรองเวลา 08.30 น. - 16.00 น. หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 82820 ก.ย. 62
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ พัฒนาภูมิทัศน์ตัดหญ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์3419 ก.ย. 62
โครงการสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ของลูกเสือสำรองและมอบใบประกาศ คณะลูกสือแห่งชาติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 4319 ก.ย. 62
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาลพิษณุโลก3418 ก.ย. 62
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลก มอบถุงสิ่งของพระราชทาน และเงินช่วยเหลือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ในตำบลวัดจันทร์ หมู่ 42817 ก.ย. 62
แก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ลงพื้นที่หมู่บ้านกฤษสิริ ติดตามการปรับปรุงท่อระบายน้ำหมู่บ้านกฤษสิริ หมู่ที่ ๔3316 ก.ย. 62
ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และภายนอก เริ่มพัฒนาภูมิทัศน์ ตัดหญ้าข้างทางที่กีดขวางทางจราจรในเขตหมู่ 72813 ก.ย. 62
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ลงพื้นที่หมู่บ้านกฤษสิริ ตรวจสอบข้อเท็จจริงประชาชนหมู่บ้านกฤษสิริ 4413 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ด้วยความปราณาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์2512 ก.ย. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้4511 ก.ย. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วันที่10 กันยายน 25624011 ก.ย. 62
ประชุมมอบนโยบายพร้อมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์406 ก.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมงาน“Thailand Banana World & OTOP Indo-China Expo 2019”3827 ส.ค. 62
กิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน3826 ส.ค. 62
ลำดับที่ 21-40 | 2/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB