เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 4023 ส.ค. 62
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดมอบเงินและสิ่งของไปบริจาคให้กับผู้ประสบอัคคีภัย 4423 ส.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์4622 ส.ค. 62
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานมอบเงินและสิ่งของไปบริจาคให้กับคนถูกไฟไหม้บ้าน หมู่ที่๔3622 ส.ค. 62
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.วัดจันทร์ ครั้งที่๒/๒๕๖๒ 3622 ส.ค. 62
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่24119 ส.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์3316 ส.ค. 62
กิจกรรมขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง3714 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ 3813 ส.ค. 62
ประชาคมโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมน้ำน่าน หมู่7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 429 ส.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์489 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์418 ส.ค. 62
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันพัฒนาสถานที่ภายในและรอบๆองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์398 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม(ครั้งที่๑)องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์368 ส.ค. 62
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์456 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒505 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล605 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ555 ส.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์362 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562381 ส.ค. 62
ลำดับที่ 41-60 | 3/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB