เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ของลูกเสือสำรอง4827 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น4925 ก.พ. 63
โครงการนักจิตรกรน้อย6225 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 25636024 ก.พ. 63
ประชุมสภาท้องถิ่นสมัยแรก5321 ก.พ. 63
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริการส่วนตำบลวัดจันทร์ได้ทำการเปลี่ยนท่อและเปลี่ยนอุปกรณ์ประปา ตรงถนนหนองฝา หมู่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงขออภัยในความไม่สะดวก7918 ก.พ. 63
องค์การบริการส่วนตำบลวัดจันทร์เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 45618 ก.พ. 63
การประชุมคณะกรรมการตำบลวัดจันทร์4818 ก.พ. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 25632745 ก.พ. 63
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ 535 ก.พ. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์พร้อมสำนักงานชลประทานที่ 3 พิษณุโลกร่วมป้องกันเฝ้าระวังฝุ่นร้าย PM2.5 ภัยฝุ่นที่ส่งผลร้าย6930 ม.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกได้ตรวจสอบหลักฐานแนวเขต6523 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25637622 ม.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร8017 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรโดยลดใช้สารเคมี กิจกรรม “เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สุขภาพดี สินค้าเป็นมาตรฐาน”10115 ม.ค. 63
โครงการผู้สูงอายุชมรมบ้านดอนสุขภาพดี ปี 2563 กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์”10913 ม.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์8210 ม.ค. 63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 25631929 ม.ค. 63
ติดตามโครงการ เรื่องการคัดแยกขยะ659 ม.ค. 63
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ628 ม.ค. 63
ลำดับที่ 41-60 | 3/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB