เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์พร้อมสำนักงานชลประทานที่ 3 พิษณุโลกร่วมป้องกันเฝ้าระวังฝุ่นร้าย PM2.5 ภัยฝุ่นที่ส่งผลร้าย7530 ม.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกได้ตรวจสอบหลักฐานแนวเขต7323 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25638922 ม.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร9117 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรโดยลดใช้สารเคมี กิจกรรม “เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สุขภาพดี สินค้าเป็นมาตรฐาน”11715 ม.ค. 63
โครงการผู้สูงอายุชมรมบ้านดอนสุขภาพดี ปี 2563 กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์”12413 ม.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์9110 ม.ค. 63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 25632369 ม.ค. 63
ติดตามโครงการ เรื่องการคัดแยกขยะ729 ม.ค. 63
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ678 ม.ค. 63
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่8126 ธ.ค. 62
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่(ระดับปฐมวัย)12526 ธ.ค. 62
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๓8225 ธ.ค. 62
เกษตรกรรมพร้อมศึกษาแนวพระราชดำริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7325 ธ.ค. 62
การตรวจสอบน้ำประปา ซ.บรมไตรโลกนาถ ๓๙ 7025 ธ.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกเข้าพื้นที่แก้ปัญหาในเขตตำบลวัดจันทร์8425 ธ.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ดำเนินการ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยทั่วไปพร้อมสำรวจจัดทำข้อมูลพื้นฐานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 11919 ธ.ค. 62
กิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคม7918 ธ.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวันจันทร์ โดย นายอำนวย ตาวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมชมการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 256213613 ธ.ค. 62
ติดตามโครงการคัดแยกขยะ ตำบลวัดจันทร์ หมู่มี่ 2 และหมู่ที่46213 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 61-80 | 4/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB