เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒4331 ก.ค. 62
ขอเชิญรับฟังรายการ “มหาดไทยชวนรู้”3730 ก.ค. 62
สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ สภาสังคมเคราะห์ฯ๗๖จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์5525 ก.ค. 62
จัดเสวนาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว4824 ก.ค. 62
ประชุมคณะทำงาน ร่างข้อบัญญัติเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย4419 ก.ค. 62
ไฟไหม้ป่าหญ้าริมทาง บริเวณอู่วีระการช่าง4819 ก.ค. 62
ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์5018 ก.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒5018 ก.ค. 62
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา10615 ก.ค. 62
ชาวอบต.วัดจันทร์พร้อมใจแห่เทียนพรรษา ณ วัดหลวงพ่อโต เนื่องในวันเข้าพรรษา6012 ก.ค. 62
ฝึกอบรมเสริมความแข็งแกร่งภาคปฎิบัติระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง พนักงานดับเพลิง รุ่นที่4/2562 รุ่นที่ 82 วปภ วิทยเขตพิษณุโลก5211 ก.ค. 62
ประชุมปัญหาผู้ใช้น้ำ ม.4 และ ม.2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก5710 ก.ค. 62
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเข้าสำรวจขอรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคม หมู่4 ตำบลวัดจันทร์4510 ก.ค. 62
นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านพังและบ้านผู้ป่วย ม.4 ตำบลวัดจันทร์4310 ก.ค. 62
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA )ประจำปี ๒๕๖๒499 ก.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์ ได้กําหนดการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นสารเคมีกําจัด449 ก.ค. 62
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประจำปี 2561/2562498 ก.ค. 62
หน้าฝนระดับน้ำเปลี่ยนขอบบ่อลื่น เสี่ยงเด็กจมน้ำ488 ก.ค. 62
ประชุมประธานตำบล 19 ตำบล458 ก.ค. 62
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมน้ำน่าน หมู่7 ตำบลวัดจันทร์475 ก.ค. 62
ลำดับที่ 61-80 | 4/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB