เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานมอบเงินและสิ่งของไปบริจาคให้กับคนถูกไฟไหม้บ้าน หมู่ที่๔6222 ส.ค. 62
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.วัดจันทร์ ครั้งที่๒/๒๕๖๒ 5022 ส.ค. 62
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่25419 ส.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์5516 ส.ค. 62
กิจกรรมขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง6014 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ 5413 ส.ค. 62
ประชาคมโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมน้ำน่าน หมู่7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 619 ส.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์669 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์568 ส.ค. 62
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันพัฒนาสถานที่ภายในและรอบๆองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์548 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม(ครั้งที่๑)องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์538 ส.ค. 62
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์666 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒645 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล825 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ915 ส.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์482 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562531 ส.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒6031 ก.ค. 62
ขอเชิญรับฟังรายการ “มหาดไทยชวนรู้”4730 ก.ค. 62
สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ สภาสังคมเคราะห์ฯ๗๖จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์7825 ก.ค. 62
ลำดับที่ 61-80 | 4/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB