เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์11522 ส.ค. 62
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานมอบเงินและสิ่งของไปบริจาคให้กับคนถูกไฟไหม้บ้าน หมู่ที่๔11522 ส.ค. 62
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.วัดจันทร์ ครั้งที่๒/๒๕๖๒ 10622 ส.ค. 62
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่210019 ส.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์11016 ส.ค. 62
กิจกรรมขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง14214 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ 12813 ส.ค. 62
ประชาคมโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมน้ำน่าน หมู่7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1809 ส.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์1119 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์998 ส.ค. 62
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันพัฒนาสถานที่ภายในและรอบๆองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์948 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม(ครั้งที่๑)องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์1168 ส.ค. 62
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์1536 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒1115 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล1395 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ2155 ส.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์912 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562851 ส.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒11331 ก.ค. 62
ขอเชิญรับฟังรายการ “มหาดไทยชวนรู้”9230 ก.ค. 62
ลำดับที่ 121-140 | 7/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB