เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยแรก ครั้งที่ 112011 ก.พ. 62
"โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง)" 08/02/25621448 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)1035 ก.พ. 62
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 25621235 ก.พ. 62
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)1351 ก.พ. 62
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ด้วยการแพทย์แผนไทย16631 ม.ค. 62
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟัง องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ10229 ม.ค. 62
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 256224829 ม.ค. 62
โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง) 25/01/6214625 ม.ค. 62
อบต.วัดจันทร์เราก็มี "ผักไฮโดรโปนิกส์" นะจ๊ะ14423 ม.ค. 62
ก้าวสู่ฉบับที่ 7 "ข่าวสารเพื่อประชาชน" ประจำเดือนธันวาคม 25611364 ธ.ค. 61
เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในชุมชน2620 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 141-152 | 8/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB