เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเข้าสำรวจขอรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคม หมู่4 ตำบลวัดจันทร์14010 ก.ค. 62
นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านพังและบ้านผู้ป่วย ม.4 ตำบลวัดจันทร์10710 ก.ค. 62
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA )ประจำปี ๒๕๖๒1049 ก.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์ ได้กําหนดการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นสารเคมีกําจัด869 ก.ค. 62
หน้าฝนระดับน้ำเปลี่ยนขอบบ่อลื่น เสี่ยงเด็กจมน้ำ918 ก.ค. 62
ประชุมประธานตำบล 19 ตำบล1178 ก.ค. 62
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมน้ำน่าน หมู่7 ตำบลวัดจันทร์1315 ก.ค. 62
เตือน ฝนตกหนักจากพายุโซนร้อน ”มูน” (Mun) ภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก764 ก.ค. 62
ฝนมาแนะระวังปอมบวมในผู้สูงวัยและเด็ก913 ก.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์ กิจกรรม “เรียนรู้ดูงานโครงการพระราชดิริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสตรีตำบลวัดจันทร์”1782 ก.ค. 62
โครงการช่วยเหลือบ้านผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ 2612 ก.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 213327 พ.ค. 62
เพลิงไหม้ป่าหญ้า บริเวณด้านหลังร้านขนมจีนก้ามปู16113 พ.ค. 62
ร่วมการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 12113 พ.ค. 62
"เยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด" ประจำปี 256215110 พ.ค. 62
อบต.วัดจันทร์ มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน1908 พ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล4807 พ.ค. 62
ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการรู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด1197 พ.ค. 62
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ2046 พ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล36629 เม.ย. 62
ลำดับที่ 141-160 | 8/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB