เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่

       ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และมีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหาร การดำเนินการตาม นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่ และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 8 งาน คือ

 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     งานบริหารงานทั่วไป
     งานบริหารงานบุคคล
     งานนโยบายและแผน
     งานกฎหมายและคดี
     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     งานกิจการสภา
     งานสวัสดิการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
     งานส่งเสริมอาชีพการเกษตรและพัฒนาสตรี

       มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงิน ทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ งานจัดทำแผนที่ภาษี การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัสดุต่าง ๆ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 งาน คือ

 • ฝ่ายการเงิน
     งานการเงิน
     งานบัญชี
     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

       มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ การจัดทำข้อมูล ทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบและงานเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนด้าน วิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ของ อบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ โครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 งาน คือ

 • ฝ่ายก่อสร้าง
     งานก่อสร้าง
     งานออกแบบ ควบคุมอาคาร และผังเมือง
     งานประสานสาธารณูปโภค
     งานผังเมือง

       มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาทุกระบบ ทุกระดับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนา ตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบ การพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ทุกประเภท งานส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน คือ

 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
     งานบริหารงานการศึกษา
     งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางวิชาการ สุขาภิบาล การกำหนดนโยบายวางแผนงานและดำเนินงานวิชาการสุขาภิบาลตามแผน วัดและประเมินผลการดำเนินงานสุขาภิบาล รวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสิ่งแวดล้อมทั่วไป วิเคราะห์วิจัยปัญหาผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน และเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน การตรวจสุขภาพเด็กและให้ภูมิคุ้มกันโรค การให้บริการวางแผนครอบครัว แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ


 •    งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
     งานรักษาความสะอาด
     งานควบคุมโรค

0.02s. 0.75MB