นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 203 คน

เยี่ยมชม 78,395 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ วัดจันทร์ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเศรษฐกิจ เพื่อชีวิตยั่งยืน ”ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
    - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
    - ก่อสร้าง ซ่อมแซม และบำรุงรักษารางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ
    - ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
    - ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา
    - ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่
    - ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
    - ส่งเสริมและดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน
    - พัฒนาและส่งเสริมเด็ก เยาวชน และสตรี
    - ส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิการของชุมชน
    - ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    - ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุข
    - ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับรายได้

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
    - ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
    - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    - ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในสังคม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    - พัฒนา บำรุงรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ของเสีย ของเหลือใช้แบบครบวงจร
    - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
    - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารชีวภาพ/สารสกัดจากธรรมชาติ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
    - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
    - ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ อปท.
    - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
    - พัฒนาระบบสารสนเทศการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
    - ปรับปรุงและพัฒนารายได้

เปลี่ยนภาษา