นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 78,338 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

  • นายบรรจง เอี่ยมสะอาด

    ประธานสภาอบต.วัดจันทร์

  • นายเรียม เทศสถิตย์

    รองประธานสภาอบต.วัดจันทร์

  • นายประทิน กระสันต์

    เลขานุการสภาอบต.วัดจันทร์สมาชิกสภา

  • -ว่าง-

    ส.อบต. หมู่ที่ 2

  • นางปนัดดา พึ่งพิน

    ส.อบต. หมู่ที่ 4

  • นางสวาท โนรี

    ส.อบต. หมู่ที่ 7

  • นายสมพร แก้วเหม

    ส.อบต. หมู่ที่ 7

  • นายสวิง อินเอี่ยม

    ส.อบต. หมู่ที่ 8

  • นายสมคิด ทองพลับ

    ส.อบต. หมู่ที่ 8

  • นายพูนศักดิ์ อยู่ทรัพย์

    ส.อบต. หมู่ที่ 9

  • นางสาวเยาวรัตน์ คชนิล

    ส.อบต. หมู่ที่ 9

  • นายธนู มีสุขโข

    ส.อบต. หมู่ที่ 10เปลี่ยนภาษา