นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 20 คน

เยี่ยมชม 9,120 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายบรรจง เอี่ยมสะอาด

  ประธานสภาอบต.วัดจันทร์

 • นายเรียม เทศสถิตย์

  รองประธานสภาอบต.วัดจันทร์

 • -ว่าง-

  เลขานุการสภาอบต.วัดจันทร์สมาชิกสภา

 • -ว่าง-

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางปนัดดา พึ่งพิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางสวาท โนรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสมพร แก้วเหม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสวิง อินเอี่ยม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสมคิด ทองพลับ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายพูนศักดิ์ อยู่ทรัพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางสาวเยาวรัตน์ คชนิล

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายธนู มีสุขโข

  ส.อบต. หมู่ที่ 10เปลี่ยนภาษา