เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายปรีดา ภู่ศรี

  นายกอบต.วัดจันทร์

 • นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว

  รองนายกอบต.วัดจันทร์

 • นายสุทิน เจริญสังข์

  รองนายกอบต.วัดจันทร์

 • นายปวริศ นาทิพย์

  เลขานุการนายกอบต.วัดจันทร์0.02s. 0.50MB