นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 206 คน

เยี่ยมชม 78,384 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายประทิน กระสันต์

  ปลัดอบต.วัดจันทร์สำนักปลัด

 • นางเสาวลักษณ์ อินทุยศ

  หัวหน้าสำนักปลัดฯ

 • นางสุรีรักษ์ ธนูศร

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นางเสาวนีย์ สายช่อฟ้า

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวพิชญาภา เจียมแท้

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นางสาวอริยา สพานแก้ว

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • นางณัฐสุดา เถื่อนชื่น

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวเฟื่องฉัตร จันทร์ฉนวน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายชฎพรหม ภักดีณรงค์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 • นางดวงพร มีพยุง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายถนอมพงษ์ ต่ายชาวนา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอำนาจ กิจวรรณ

  พนักงานขับรถยนต์

 • ศักดิ์ชัย ดาวเดช

  พนักงานดับเพลิง

 • นายธวัชชัย เทือกทา

  คนงาน

 • นายบุญเริด นวลทิม

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอาทิตย์ สามิตร

  พนักงานดับเพลิง

 • นายวรวุฒิ ทิมบ้านคลอง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายพิสิฎฐ์ อยู่ทรัพย์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายทศพล โตอินทร์

  พนักงานดับเพลิง

กองคลัง

 • นางเมตตา จันทร์หอม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวทัศนันท์ รินศิริธนนพ

  หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 • นางสาวนันทนา พันทรัพย์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางสาวทิพย์ธิรา คุ้มคง

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นายธนะวรรธน์ โพธิ์อริยกุล

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายเจตน์ชนินทร์ ปราบอินทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวภิญภร หิรัญธนฤกษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางพฤษณี จีนใจตรง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายเกริกศักดิ์ ชมพูพาน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายกิรติ เบญจมาศ

  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 • นายวุฒิวงค์ อนันตาภรณ์

  วิศวกรโยธาชำนาญการ

 • นายศิวะพร โรหิตะชาติ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นางธันย์นรีย์ แพรมัวน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายรุ่งภิรมย์ ใจดี

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางกนกวัลย์ วิสุทธิจินดา

  ผู้ช่วย จพง ธุรการ

 • นายณรงค์ธนพร มีชาวนาธนชัย

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายสมพงษ์ สิงหเดช

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายทองเปลว ใจสุกใส

  คนงานเครื่อสูบน้ำ

 • นายสมหมาย แสนบุญเรือง

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายพีระพัฒน์ ใจสุกใส

  พนักงานผลิตน้ำประปา

กองการศึกษาฯ

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นายวุฒิพล ช้างเผือก

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

 • นางสาววรนุช โลนา

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางนามัย จิตรสมัคร

  ครูชำนาญการ

 • นางวชิราภรณ์ จันทร์บรรจง

  ครู

 • นางสาวกมนต์ชณัฐษ์ พัฒนามงคล

  ครู

 • นางสาวมณีรัตน์ นุชสวาสดิ์

  ครู

 • นางสาวเบญจา สิงห์โต

  ครู

 • นางสาวระวี จงจิต

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นายวุฒิพันธุ์ ตนาวรรณ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางสาวพรพิมล สีแว่น

  ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวสุนิษา ช้างสีทอง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • นางสาวภักประไพ น้อยนาค

  ครู

 • นายสุเทพ จันแก้ว

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวรุ้งลาวัณย์ แสงรัตน์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 • นายปณิธาน พูลชัยนาท

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

 • นางเกณิกา โนรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางปุณณภา ขยันกิจ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

 • นายกองทรัพย์ แก้วอู๋

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอิสรา สมงาม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายจีระศักดิ์ พิมพิจารณ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายปิยะ แก้ววิเชียร

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสมพร สร้อยเพชร

  พนักงานประจำรถขยะ

 • นายศรีไพร สมงาม

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสิทธิโชค คุ้มแสง

  พนักงานขับรถยนต์

 • บอย ใสโสภณ

  พนักงานประจำรถขยะ

 • ประสิทธิ์ ฤิทธิ์ทอง

  พนักงานประจำรถขยะ

 • พิษณุ ดีวงค์ยาง

  พนักงานประจำรถขยะ

 • ฉัตรชัย อยู่ดี

  พนักงานประจำรถขยะ

โรงเรียนอนุบาล อบต.วัดจันทร์

 • เจ้าหน้าที่

  ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่

  ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่

  ตำแหน่งเปลี่ยนภาษา