เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

วันที่ 5 ต.ค. 63 หมวดหมู่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

เอกสารทั้งหมด 19 ชุด

2101-นักบริหารงานทั่วไปต้น-สูง.pdf259.80 KB
3102-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf227.42 KB
3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf200.81 KB
3401-นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf227.46 KB
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง).pdf5.28 MB
3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf222.28 KB
2102-นักบริหารงานการคลังต้น-สูง.pdf229.89 KB
3801-นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf247.96 KB
4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส.pdf222.80 KB
4201-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf176.35 KB
4203-เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf171.04 KB
4204-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.pdf165.68 KB
4805-จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส.pdf169.84 KB
2103-นักบริหารงานช่างต้น-สูง.pdf208.65 KB
3701-วิศวกรโยธา.pdf367.87 KB
4701-นายช่างโยธา.pdf164.01 KB
4703-นายช่างสำรวจ.pdf156.51 KB
2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้น.pdf250.11 KB
4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส1.pdf222.80 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0.02s. 0.50MB