เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศกำหนดตำแหน่ง14
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับ 112
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ14
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน2022
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย522
3.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป)129
3.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น)144
3.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)1141
ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป)129
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์,และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน,ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓159
แผนพัฒนาบุคคล019
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-25631168
แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปี 2561-25631138

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB