เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง1912
พจนานุกรมสมรรถนะ39
ประกาศกำหนดตำแหน่ง160
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับ 1118
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ117
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน2032
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย534
3.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป)193
3.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น)1100
3.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)14416
ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป)1101
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์,และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน,ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓1584
แผนพัฒนาบุคคล028
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-25631194
แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปี 2561-25631153

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB