เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563150
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ148
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ฯ145
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต135
ข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562135
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)123
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563)139
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562125
แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปี 2561-2563121
แผนพัฒนา 4 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์155
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562139
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561134
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ข้อบัญญัติ ปี 2562,ค้างจ่าย)134
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562)132
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ข้อบัญญัติ ปี 2562,ค้างจ่าย)133
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562)131

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB