เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563115
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน2019
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย519
3.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป)126
3.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น)140
3.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)181
ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป)124
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์,และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน,ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓153
แผนพัฒนาบุคคล017
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563)110
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563111
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563125
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-25631163
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ1139
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ฯ1134
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต1104
ข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562199
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)188
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563)1181
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25621116

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB