เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสถานที่รับกำจัดขยะมูลฝอยของ อบต.วัดจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)315 ต.ค. 63
**ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการสถานที่รับกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564515 ต.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งทะเลแก้ว บ้านดอน หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ (เงินเหลือจ่าย อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563)729 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งทะเลแก้ว บ้านดอน หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563)728 ก.ย. 63
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา(ปากเปล่า)571 ก.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายฯ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1830 ก.ค. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ กฉ-4614 พิษณุโลก ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2030 ก.ค. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซับเมิร์ส(ปั๊มน้ำขนาด 3 นิ้ว) ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1421 ก.ค. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1221 ก.ค. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง820 ก.ค. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.สายทุ่งทะเลแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์820 ก.ค. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอยู่เจริญ 11 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์820 ก.ค. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนน คสล.ซอยเปี่ยมทับ พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์817 ก.ค. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง816 ก.ค. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก้วเขียว พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์ฺ815 ก.ค. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญผดุง 2 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์815 ก.ค. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1014 ก.ค. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะฯ ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง82 ก.ค. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง91 ก.ค. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรครู รายนางสาวชนิสรณ์ รุ่งเรือง830 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB