เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนน คสล.ซอยเปี่ยมทับ พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก1230 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.สายทุ่งทะเลแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก1430 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอยู่เจริญ 11 พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก1030 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญผดุง 2 พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก1526 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก้วเขียว พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก1026 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองน้ำระบบประปา หมู่ที่ 4 , 8 ตำบลวัดจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง525 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง525 มิ.ย. 63
**ประ่กาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง619 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการยกระดับถนน คสล.ซอยเปี่ยมทับ พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก719 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการยกระดับถนน คสล.สายทุ่งทะเลแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก519 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอยู่เจริญ 11 พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก719 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญผดุง 2 พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก719 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการถนน คสล.ซอยแก้วเขียว พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก519 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง511 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 62 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง511 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง510 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง510 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ของระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์59 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)109 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง58 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB