เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนน คสล.ซอยเปี่ยมทับ พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก1630 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.สายทุ่งทะเลแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก1630 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอยู่เจริญ 11 พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก1230 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญผดุง 2 พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก1726 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก้วเขียว พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก1326 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองน้ำระบบประปา หมู่ที่ 4 , 8 ตำบลวัดจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง725 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง725 มิ.ย. 63
**ประ่กาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง819 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง711 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 62 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง711 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง710 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง710 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ของระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์79 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง78 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง68 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง75 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง75 มิ.ย. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาชุบ(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง726 พ.ค. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง726 พ.ค. 63
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง722 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB